Paperlandiaedición DICOM

Búsqueda sólo por tema

L'estratègia de la Biblioteca de Catalunya en projectes digitals

Descripcin
  • La Biblioteca de Catalunya ha iniciat una sèrie d'accions per a evolucionar cap a un model de biblioteca oberta, fiable i orientada a l'usuari. Una de les línies estratègiques perquè ha apostat en aquest procés de canvi ha estat l'impuls de projectes de l'àmbit digital. L'article proporciona una panoràmica dels diversos projectes en curs de la Biblioteca, els antecedents, objectius i característiques, així com els resultats i beneficis que es volen obtenir a curt i mitjà termini. Són projectes de caràcter cooperatiu que tenen la voluntat de proporcionar als usuaris eines d'accés a la informació, contribuir a la preservació del patrimoni català i augmentar la presència de continguts catalans a Internet per a donar a conèixer la cultura i la llengua catalanes arreu del món. | La Biblioteca de Catalunya ha iniciado una serie de acciones para evolucionar hacia un modelo de biblioteca abierta, fiable y orientada al usuario. Una de sus líneas estratégicas es el impulso de proyectos en el ámbito digital. Se ofrece una panorámica de los diversos proyectos en curso de la Biblioteca de Catalunya, sus antecedentes, objetivos y características, así como los resultados y beneficios que a corto y medio plazo se quieren obtener. Son proyectos de carácter cooperativo que tienen la voluntad de proporcionar a los usuarios herramientas de acceso a la información, contribuir a la preservación del patrimonio catalán y aumentar la presencia en Internet de contenidos catalanes para dar a conocer la cultura y la lengua catalanas en el resto del mundo. | The Biblioteca de Catalunya (BC) [National Library of Catalonia] has undertaken a series of steps in its evolution toward a model of open, trustworthy and user-oriented library. A key strategic line of action within this process of change has been the push toward projects in the digital environment. This article provides an overview of the various projects being undertaken by the BC, their background, objectives and characteristics, as well as the short- and mid-term results and benefits that are expected. These are projects of a cooperative nature that hope to provide tools to users for accessing information, to contribute to preserving Catalan patrimony, and to increase the presence of Catalan content on the Internet in order to expand the knowledge of the Catalan culture and language around the world.
Autor
  • Lamarca, Dolors | Serra, Eugènia
Fecha
  • 2005-09
Tipo
  • Text.Article
Idioma
  • cat
Identificador