Paperlandiaedición DICOM

Búsqueda sólo por tema

Koncepcja biblioteki ucz?cej si? odpowiedzi? na dylemat: stare czy nowe

Descripción
  • [Polish abstract] W referacie przedstawiono za?o?enia teorii organizacji ucz?cej si? i podj?to pr?b? ukazania cech biblioteki wdra?aj?cej procesy uczenia i doskonalenia organizacji. Wskazano na czynniki sprzyjaj?ce procesom uczenia si? biblioteki jako organizacji. Dzi?ki procesom uczenia si? na p?aszczy?nie indywidualnej, grupowej i organizacyjnej, a tak?e dzi?ki przeobra?aniu si? bibliotekarzy w pracownik?w wiedzy - biblioteka akademicka mo?e znacznie poprawia? jako?? swych us?ug i sprawniej zaspokaja? potrzeby informacyjne u?ytkownik?w. Pracownicy biblioteki dzi?ki sta?ym procesom uczenia si?, doskonalenia, a tak?e dzi?ki wykorzystywaniu posiadanej wiedzy i do?wiadczenia umiej? krytycznie odnosi? si? zar?wno do modnych trend?w pojawiaj?cych si? w praktyce, jak i do starych, sprawdzonych sposob?w rozwi?zywania problem?w oraz potrafi? profesjonalnie godzi? tradycj? z nowoczesno?ci?.
    Resumen (inglés):
    The paper presents the theory of learning organization including the description of an academic library implementing learning processes and organizational improvements. A few factors supporting learning processes in academic libraries are also pointed out in the study. Individual, group and organizational learning processes play a dominant role in transforming librarians into knowledge workers, which stimulate the academic library to considerable improvements in the quality of service. Furthermore, these factors help in satisfying various information demands. Permanent learning and development process as well as knowledge and experience allow librarians and information specialists to link modern trends with traditional methods of solving problems.
Autor
  • Jaskowska, Bozena
Fecha
  • 2005-01-01
Tipo
  • Conference Paper
Idioma
  • pl
Identificador