Paperlandiaedición DICOM

Búsqueda sólo por tema

Biblioteka w kulturze ? kultura w bibliotece : procesy informacyjno-biblioteczne na tle polskiej kultury narodowej

Descripción
  • [Polish abstract] Przedstawiono wp?yw polskiej kultury narodowej na procesy informacyjne oraz na zachowania u?ytkownik?w informacji i ich kultur? informacyjn?. Scharakteryzowano problematyk? r??nic kulturowych i ich badania por?wnawcze. Za pomoc? wymiar?w: dystans w?adzy, indywidualizm - kolektywizm, stopie? tolerancji niepewno?ci scharakteryzowano polsk? kultur? oraz ukazano jej probabilistyczny wp?yw na procesy informacyjno-biblioteczne z dw?ch perspektyw: od strony kultury organizacyjnej w bibliotekach i o?rodkach informacji oraz od strony u?ytkownika, jego zachowa? i kultury informacyjnej. Z rozwa?a? wynika, ?e pozytywnie na jako?? proces?w informacyjno-bibliotecznych XXI wieku wp?ywaj? nast?puj?ce cechy kulturowe: orientacja r?wno?ciowa, kolektywna (z pewnymi elementami indywidualizmu) oraz znaczna tolerancja niepewno?ci. Referat ma na celu wywo?anie krytycznej refleksji na temat kultury organizacyjnej w bibliotekach i plac?wkach informacji oraz zastanowienie si? nad stopniem naszego zbiorowego ?zaprogramowania umys?u?, jak trafnie nazywa kultur? narodow? jeden z badaczy - G. Hofstede.
    Resumen (inglés):
    In this paper there is described the influence of Polish culture on the informational process, on the users behavior and informational culture. There are characterized cultural differences and their comparative analysis. The Polish national culture was described in terms of: the power distance, the individualism-collectivism and the level of tolerance to uncertainty from two points of view: from organizational culture in academic libraries and from the view of users and their informational needs, behavior and culture. The author suggests that positive influence on information process have following factors: tendency to equality, collective orientation (but with some elements of individualism) and remarkably high level of tolerance to uncertainty. The aim of this paper is to trigger off a discussion about the organizational culture in the Polish academic libraries and information services and also to initiate a debate regarding our software of mind ? as the national culture was named by G. Hofstede.
Autor
  • Jaskowska, Bozena
Fecha
  • 2005-01-01
Tipo
  • Conference Paper
Idioma
  • pl
Identificador