Paperlandiaedición DICOM

Búsqueda sólo por tema

L'automatitzaci? de tesaurus i la seva utilitzaci? en el web sem?ntic

Descripción
  • Es presenta una proposta b?sica d'automatitzaci? i utilitzaci? de tesaurus documentals en entorns distribu?ts de recuperaci? d'informaci? mitjan?ant serveis web basats en l'arquitectura RDF (resource description framework o marc de descripci? de recursos). Per aquest motiu, es revisen, en primer lloc, les propostes d'etiquetatge descriptiu aparegudes en els ?ltims quatre anys per a la codificaci? de tesaurus documentals. A continuaci?, es mostra una arquitectura b?sica d'un servidor de tesaurus implementat en Java. I, finalment, es repassen els diversos protocols de comunicaci? i d'intercanvi de dades entre aplicacions que es poden usar per implementar aquest servei. El text s'acompanya de l'aplicaci? inform?tica que s'ha desenvolupat. | The article presents a basic proposal for the automation and use of thesauri for information retrieval in distributed environments, through web services based on the Resource Description Framework (RDF) architecture. It begins by reviewing the proposals for descriptive tagging for thesauri coding that have appeared over the past four years. This is followed by a description of the basic architecture of a thesaurus implemented in Java. The article concludes by reviewing different communication and data exchange protocols, together with applications that can be used to implement this service. The text is accompanied by the computer application that has been developed.
Autor
  • P?rez Ag?era, Jos? Ram?n
Fecha
  • 2004-12-01
Tipo
  • Text.Article
Idioma
  • cat
Identificador