Paperlandiaedición DICOM

Búsqueda sólo por tema

Els serveis de catalogaci? i processament f?sic comercials a Catalunya. Primera part : Prove?dors

Descripción
  • Estudi comparatiu dels serveis externs de catalogaci? i processament f?sic oferts pels prove?dors de material bibliogr?fic a les biblioteques catalanes. Es fa un breu rep?s al desenvolupament hist?ric de la catalogaci? comercial i als elements considerats com a positius i negatius d'aquesta pr?ctica. S'analitzen els serveis oferts per onze de les m?s importants companyies prove?dores d'arreu del m?n. En l'?mbit catal? s'estudien nou companyies que, en aquests moments, estan oferint la catalogaci? i el processament f?sic com a valor afegit dels documents lliurats al Servei de Biblioteques de la Diputaci? de Barcelona i a les biblioteques membres del Consorci de Biblioteques Universit?ries de Catalunya. Per ?ltim, s'ofereix un directori d'empreses, aix? com el formulari emprat per a realitzar l'enquesta a les companyies prove?dores de l'?mbit catal?. | Estudio comparativo de los servicios externos de catalogaci?n y proceso f?sico que los proveedores de material bibliogr?fico ofrecen a las bibliotecas catalanas. Se resume el desarrollo hist?rico de la catalogaci?n comercial y los elementos positivos y negativos de esta pr?ctica. Se analizan los servicios ofrecidos por once de las empresas proveedoras m?s importantes del mundo. En el ?mbito catal?n se estudian nueve empresas que ofrecen la catalogaci?n y el tratamiento f?sico como valor a?adido de los documentos entregados al Servicio de Bibliotecas de la Diputaci?n de Barcelona y a las bibliotecas del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Catalu?a. Se incluye un directorio de empresas del sector y el cuestionario utilizado para realizar las encuestas a las empresas del ?mbito catal?n. | Comparative study of external cataloguing and book processing services offered by suppliers of bibliographical material to Catalan libraries. Positive and negative aspects of commercial cataloguing are analysed. The services offered by eleven of the most important world suppliers are reviewed. Likewise, nine book-selling companies who offer cataloguing and book processing as an added value to Catalan library networks and consortia are examined. A list of companies is included, as well as the questionnaire used to conduct the survey of companies in the Catalan area.
Autor
  • Sard? Bosch, Xavier | Sul? Duesa, Andreu
Fecha
  • 2001-01
Tipo
  • Text.Article
Idioma
  • cat
Identificador