Paperlandiaedición DICOM

Búsqueda sólo por tema

La negociaci? de llic?ncies de revistes electr?niques al CBUC

Descripción
  • S'exposa la negociaci? de llic?ncies d'?s per a revistes electr?niques dins el Consorci de Biblioteques Universit?ries de Catalunya (CBUC). Una oficina t?cnica negocia en nom dels membres del consorci, els preus i condicions d'?s dels recursos d'informaci? que es decideix subscriure conjuntament. Actuant cooperativament es refor?a la capacitat adquisitiva i de decisi? de les biblioteques del consorci, que obtenen beneficis en el tracte: millora en les condicions d'acc?s, del nombre d'usuaris perm?s, acc?s a m?s continguts o menor cost. Els aspectes principals que es negocien s?n les condicions econ?miques i les d'?s -terminis de durada i extinci? del contracte, nombre d'usuaris autoritzats, usos permesos reconeguts per la legislaci? sobre propietat intel?lectual, obligacions i responsabilitats de les biblioteques (en cas d'?s indegut del producte), garanties i indemnitzacions i quins s?n els materials subscrits- del recurs subscrit. L'article se centra en la negociaci? de les condicions d'?s. Des del CBUC s'ha impulsat aquesta forma col?lectiva de contractaci?, complement?ria a la que fa cada biblioteca, i s'ha impulsat la creaci? de la Biblioteca Digital de Catalunya. Des del 1998 s'ha pogut constatar que les condicions de les llic?ncies s'han anat regularitzant i que l'?s dels recursos s'ha incrementat. Per contra, problemes com l'acc?s perpetu als recursos encara no s'ha resolt. | Se expone la negociaci?n de licencias de uso para revistas electr?nicas en el Consorci de Bibliotecas Universitaries de Catalunya (CBUC). Una oficina t?cnica negocia en nombre de los miembros del consorcio, los precios y condiciones de uso de los recursos de informaci?n que se decide suscribir conjuntamente. Actuando cooperativamente se refuerza la capacidad adquisitiva y de decisi?n de las bibliotecas del consorcio, que obtienen beneficios en el trato: mejora en las condiciones de acceso, del n?mero de usuarios permitido, acceso a m?s contenidos o menor coste. Los aspectos principales que se negocian son las condiciones econ?micas y las de uso -plazos de duraci?n y extinci?n del contrato, n?mero de usuarios autorizados, usos permitidos reconocidos por la legislaci?n sobre propiedad intelectual, obligaciones y responsabilidades de las bibliotecas (en caso de uso indebido del producto), garant?as e indemnizaciones y cu?les son los materiales suscritos- del recurso. El art?culo se centra en la negociaci?n de las condiciones de uso. Desde el CBUC se ha impulsado esta forma colectiva de contrataci?n, complementaria a la que hace cada biblioteca, y se ha impulsado la creaci?n de la Biblioteca Digital de Catalu?a. Desde 1998 se ha podido constatar que las condiciones de las licencias se han ido regularizando y que el uso de los recursos ha crecido. Por contra, problemas como el acceso perpetuo a los recursos a?n no se han resuelto. | This article explains how licenses for the use of electronic journals are negotiated by the Consorci de Biblioteques Universit?ries de Catalunya (CBUC) [Consortium of University Libraries of Catalonia]. In the name of the consortium members, a technical office negotiates the prices and conditions of use of the information resources that will be bought jointly. By acting co-operatively the budgetary and decisionmaking capacity of the consortium members is enhanced as they receive certain benefits through such deals: improved access conditions, increased number of permitted users, access to more content, or reduced costs. The principal aspects that are negotiated concern economic conditions and usage: length of the contract and terms for its conclusion, number of authorised users, permitted use that is recognised by intellectual property right laws, library obligations and responsibilities (in the case of unauthorised use of a product), guarantees and indemnities, and which material is actually included in the resource under licence. The article focuses on negotiations for usage conditions. The CBUC has led in this form of collective contracts, which are in addition to those that each library may negotiate individually. CBUC has also been a vital force in the creation of the Digital Library of Catalonia. Since 1998 the conditions of licenses has become more normalised and the use of the resources has increased. However, problems such as perpetual access to the resources still have not been resolved.
Autor
  • Comellas, N?ria | Anglada i de Ferrer, Llu?s M.
Fecha
  • 2004-09
Tipo
  • Text.Article
Idioma
  • cat
Identificador