Paperlandiaedición DICOM

Búsqueda sólo por tema

Spo?ecze?stwo informacyjne ? o czym biblioteka XXI wieku powinna wiedzie??

Descripción
  • [Polish abstract] Has?o ?Spo?ecze?stwo informacyjne? (nazywane dalej SI) jest do?? powszechnie znane. Ale czy wiemy, co ono oznacza i co dok?adnie mo?e pod nim si? kry?? Referat dokonuje pr?by syntezy kilku oficjalnych dokument?w i projekt?w dotycz?cych tematyki spo?ecze?stwa informacyjnego ze zwr?ceniem uwagi na us?ugi biblioteczne oraz na konsekwencje i szanse jakie w zwi?zku z tym pojawiaj? si? dla biblioteki XXI wieku.
    Resumen (inglés):
    We are usually aware of the slogan ?Information Society? (further called SI). But do we know what it means and what it covers? The paper attempts to make the synthesis of the official documents and projects regarding the subject field of information society with the special regard to the library services, the consequences and the opportunities that emerge for the library in the 21st century.
Autor
  • Szefli?ski, Piotr
Fecha
  • 2006-01-01
Tipo
  • Conference Paper
Idioma
  • pl
Identificador